Regulamin zakupów

Regulamin sklepu internetowego, prowadzonego przez Szkołę Językową  Oxford Language Centre i warunki świadczenia Usług

Bardzo prosimy o przemyślane zakupy.

Przed złożeniem zamówienia i dokonaniem  zakupu,  prosimy o dokładne zapoznanie  się z niniejszym  Regulaminem  i warunkami świadczenia Usług  w formie sklepu internetowego prowadzonego przez właściciela Szkoły  Językowej  Oxford Language Centre  tj. przez  OX4D SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Ul. Księżycowa 71 , 80-297 Banino, NIP 5892074914 ( dalej “Szkoła Oxford Language Centre” lub “Sprzedawca” )

W razie jakichkolwiek pytań, można  się z nami skontaktować mailowo pod adresem: gdansk@oxford.edu.pl

§ 1. Definicje i Postanowienia wstępne

1.  DEFINICJE:  Na potrzeby niniejszego Regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie niżej przedstawionych pojęć:

  • Regulamin – Niniejszy Regulamin Sklepu internetowego i warunki świadczenia Usług, określający zasady korzystania ze Sklepu, jak również obowiązki i prawa zarówno Sprzedawcy jak i Klienta .
  • Sklep – Sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę· –  właściciela  Szkoły  Oxford Language Centre, znajdujący się pod adresem: https://www.oxfordlc.pl/sklep
  • Sprzedawca –OX4D Sp. z o.o z siedzibą w Baninie 80-297, ul. Księżycowa 71, NIP 5892074914,
  • Klient – Osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która posiada zdolność do zaciągania we własnym imieniu zobowiązań oraz nabywania praw, bezpośrednio lub pośrednio dokonująca zakupu lub korzystająca z usług świadczonych przez Sprzedawcę
  • Konsument – Klient będący osobą fizyczną korzystającą z usług Sprzedawcy w celu niezwiązanym bezpośrednio z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą lub zawodową
  • Usługa–  – oferowana przez Sprzedawcę usługa  świadczona wyłącznie drogą elektroniczną  taka jak :

 a)   Lekcja testowa –jednorazowa lekcja z lektorem w wymiarze   30 minut realizowana  poprzez  różne rodzaje komunikatorów: Skype, Clickmeeting, Teams

b)  Kursy  indywidualne i grupowe online – zajęcia indywidualne lub grupowe w formie wykupionych pakietów zajęć realizowane  poprzez  różne rodzaje komunikatorów: Skype, Clickmeeting, Teams

  • Operator Płatności – PayU

2.  Sprzedawca  jako  właściciel Szkoły Oxford Language Centre, zgodnie z zakresem swojej działalności  organizuje  kursy językowe  stacjonarne ( w grupach i indywidualne )  oraz kursy  online z lektorem poprzez  różne rodzaje komunikatorów: Skype, Clickmeeting, Teams. Usługi te, w zależności od ich aktualnej dostępności w ofercie Szkoły  Oxford Language Centre, są możliwe do zakupienia w  Sklepie.

3. Korzystanie z Usług świadczonych przez Sprzedawcę  jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego  Regulaminu oraz   aktualnej Polityki Prywatności .

4.  Do dokonania zakupu Usług w  Sklepie   konieczne jest spełnienie następujących warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Klienta:

a) dostęp do Internetu,

b)standardowy system operacyjny,

c) standardowa przeglądarka internetowa

d) posiadanie aktywnego adresu e-mail.

. Do korzystania z Usług konieczne jest spełnienie następujących warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Klienta:

a) dostęp do Internetu, najlepiej z szybkością odbierania 10 Mbps lub większą dla plików video (pliki audio mają mniejsze wymagania prędkości odbierania),

b) standardowy system operacyjny,

c) standardowa przeglądarka internetowa z włączoną obsługą cookies,

d)  dostęp do urządzenia z kamerą, głośnikami i mikrofonem lub zestawem słuchawek z mikrofonem oraz z zainstalowanym programem Skype, a także posiadanie aktywnego konta Skype
e) standardowa przeglądarka plików, w tym np.: .pdf (np. AdobeReader),

f) możliwość odtwarzania plików audio i wideo

g) posiadanie aktywnego adresu e-mail.

h) umowa zakupu usług

6. Klient nie może dokonać zakupu anonimowo, ani pod pseudonimem.
7 . Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści w ramach formularzy dostępnych na Stronie.

§2  Usługa – Lekcja Testowa

1. W celu zakupu Usługi Lekcja Testowa Klient musi dokonać następujących czynności :

a) wybrać w Sklepie  Usługę Lekcja Testowa

b) kliknąć w przycisk „Kup teraz za 29,90 PLN”, oraz „Przejdź do Kasy” w celu dokończenia zamówienia i wykonania płatności,

c) wypełnić formularz zamówienia, podając dane niezbędne do realizacji zamówienia i wybrać sposób płatności – wybór sposobu płatności ogranicza się do wyboru płatności przelewem bankowym lub szybkim  przelewem u  Operatora Płatności .

d) w przypadku chęci otrzymania Faktury VAT dla firm zarejestrowanych w Polsce należy kliknąć w okienko Chcę otrzymać Fakturę VAT i wypełnić dane do Faktury VAT. Należy podać  prawidłowe dane i NIP
f) zaakceptować Regulamin – akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale niezbędna do dokonania zakupu Uslugi,
g) kliknąć w przycisk „Kupuję i płacę”.

2. Po kliknięciu w przycisk „Kupuję i płacę”, Klient zostanie przeniesiony na stronę Operatora Płatności celem dokonania zapłaty ceny za wybraną Usługę.
3. Po skutecznym dokonaniu płatności, Kupujący zostanie przeniesiony na Stronę z potwierdzeniem zakupu. Z tą chwilą Strony zawarły Umowę na Usługę,. Potwierdzenie zakupu Kupujący otrzyma również na adres e-mail podany w formularzu zamówienia. Jeżeli Kupujący zaznaczył w formularzu zamówienia, że chce otrzymać fakturę, na podany adres e-mail otrzyma dodatkowo fakturę VAT.

4. Realizacja zamówienia Klienta na świadczenie Usługi Lekcja Testowa  następuje po otrzymaniu przez Sprzedawcę płatności- poprzez wysłanie na adres e-mail, który Klient podał w formularzu zamówienia  dostępnego w Sklepie, wiadomości elektronicznej zawierającej  instrukcję odbycia  zakupionej Usługi Lekcji Testowej, to jest ustalenia poziomu zaawansowania poprzez wykonanie testu poziomującego online przez konsumenta oraz uzgodnienia terminu lekcji mailowo lub telefonicznie po wskazaniu numeru kontaktowego .

5. Z terminem ustalonej daty lekcji testowej potwierdzonym mailem Usługa Lekcji Testowej  będąca przedmiotem zamówienia uznana zostaje za wykonaną i  dostarczoną w całości Klientowi i/lub Konsumentowi .

6. Wykonane i dostarczone Usługi Lekcji Testowej, o których mowa powyżej   nie podlegają zwrotowi.

7. Przyjmuje się, iż  w przypadku gdy Klientem jest  Konsument  realizacja Usługi  Lekcji Testowej  rozpoczęła się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu odstąpienia od umowy oraz po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

8 . Wszelkie przekazywane przez Sprzedawcę  w ramach realizacji Usługi  Lekcji Testowej  treści cyfrowe  podlegają ochronie prawa autorskiego. Prawa autorskie do tych treści  przysługują Sprzedawcy. Powielanie i rozpowszechnianie tychże treści w jakiejkolwiek formie zawsze wymaga wyraźnej pisemnej zgody Sprzedawcy, pod rygorem nieważności .

§ 3. Usługa – Kursy Indywidualne i grupowe Online

1. W celu zakupu Usługi Kurs Indywidualny lub Grupowy Online Klient musi dokonać następujących czynności :

a) wybrać w Sklepie  Usługę  Kurs Indywidualny/ Kurs Grupowy Online -wybrany pakiet

b) kliknąć w przycisk „Kup teraz „ oraz „Przejdź do Kasy” w celu dokończenia zamówienia i wykonania płatności,

c) wypełnić formularz zamówienia, podając dane niezbędne do realizacji zamówienia i wybrać sposób płatności – wybór sposobu płatności ogranicza się do wyboru płatności przelewem bankowym lub poprzez PayU czy też Tpay .

d) w przypadku chęci otrzymania Faktury VAT dla firm zarejestrowanych w Polsce należy kliknąć w okienko Chcę otrzymać Fakturę VAT i wypełnić dane do Faktury VAT. Należy podać  prawidłowe dane i NIP
f) zaakceptować Regulamin – akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale niezbędna do dokonania zakupu Uslugi,
g) kliknąć w przycisk „Kupuję i płacę”.

2. Po kliknięciu w przycisk „Kupuję i płacę”, Klient zostanie przeniesiony na stronę Operatora Płatności celem dokonania zapłaty ceny za wybraną Usługę.
3. Po skutecznym dokonaniu płatności, Kupujący zostanie przeniesiony na Stronę z potwierdzeniem zakupu. Z tą chwilą Strony zawarły Umowę na Usługę,. Potwierdzenie zakupu Kupujący otrzyma również na adres e-mail podany w formularzu zamówienia. Jeżeli Kupujący zaznaczył w formularzu zamówienia, że chce otrzymać fakturę, na podany adres e-mail otrzyma dodatkowo fakturę VAT.

4. Realizacja zamówienia Klienta na świadczenie Usługi– Kurs Indywidualny lub grupowy Online następuje po otrzymaniu przez Sprzedawcę płatności- poprzez PayU lub Tpay.

5. Terminy zajęć Kursu  są ustalane z Klientem (w ramach dostępności wolnych terminów).

6.Ustalone terminy zajęć traktowane są jako niezmienne. W przypadku konieczności zmiany ustalonego terminu  – Klient zobowiązany jest  do przekazania takiej informację mailowo  na adres gdansk@oxford.edu.pl na minimum 24 godziny przed danymi zajęciami. W innym przypadku zajęcia te uznaje się za odbyte i koszt nie będzie zwracany. W danym pakiecie istnieje możliwość zmiany terminu raz na pięć spotkań, tj. w pakiecie 5-ciu zajęć raz na pakiet, w pakiecie 10-ciu dwa razy itd.

7. Decydując się na kurs przez Skype, Clickmeeting bądź Teams, Klient  oświadcza, że dysponuje szybkim łączem internetowym. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za usterki techniczne spowodowane słabym łączem Klienta .

8. Płatność za dany Pakiet zajęć następuje z góry na minimum 5 dni roboczych przed rozpoczęciem zajęć w ramach danego Pakietu. Termin ważności danego „Pakietu 5” mija po 40 dniach od daty pierwszych zajęć w jego ramach; termin ważności danego „Pakietu 10” mija po 70 dniach od daty pierwszych zajęć w jego ramach.

9. Klient otrzyma materiały do nauki na bieżąco mailowo przed danymi zajęciami.

10. Wyłącznie pisemna rezygnacja z udziału w szkoleniu/kursie jest dla nas podstawą wykreślenia danej osoby z listy uczestników oraz dokonania ewentualnych przysługujących zwrotów wpłat. Istotnym elementem rezygnacji jest jej termin (data przesłania wiadomości e-mail).

11.Rezygnację ze szkolenia prosimy o przesłanie na adres mailowy gdansk@oxford.edu.pl  zawierającej imię i nazwisko uczestnika oraz nazwę szkolenia

12. Zwrot wpłat przy rezygnacji. Wysokość zwrotu środków uzależniona jest od terminu przesłania rezygnacji.

13.W przypadku rezygnacji z uczestnictwa (bez względu na przyczynę rezygnacji) w terminie do 21 dni roboczych przed datą rozpoczęcia szkolenia (liczy się data przesłania wiadomości e-mail do organizatora szkolenia, jak w pkt 2) klientowi/konsumentowi przysługuje zwrot uiszczonej przez niego opłaty w całości i bez potrąceń. Ze względu na poniesione przez organizatora koszty przygotowania i organizacji szkolenia (m.in. przygotowania merytorycznego, sporządzenia materiałów szkoleniowych) w przypadku wycofania udziału w szkoleniu w okresie 5-21 dni roboczych przed terminem rozpoczęcia szkolenia, klient/konsument  jest zobowiązany pokryć 50% wartości szkolenia. Rezygnacja ze szkolenia na 5 lub mniej dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia powoduje obciążenie klienta/konsumenta  pełnymi kosztami uczestnictwa.

14.Uczestnik chcący zrezygnować z uczestnictwa w szkoleniu może bez dodatkowych opłat wyznaczyć na swoje miejsce inną osobę i powiadomić o tym organizatora.

15. Wszelkich należnych zwrotów wpłaconych środków organizator dokonuje na rachunek bankowy, z którego one wpłynęły, w terminie do 7 dni roboczych od dnia przyjęcia oświadczenia o rezygnacji.

16 . Wszelkie przekazywane przez Sprzedawcę  w ramach realizacji Usługi  Lekcji Testowej  treści cyfrowe  podlegają ochronie prawa autorskiego. Prawa autorskie do tych treści  przysługują Sprzedawcy. Powielanie i rozpowszechnianie tychże treści w jakiejkolwiek formie zawsze wymaga wyraźnej pisemnej zgody Sprzedawcy, pod rygorem nieważności . 

§ 4. Płatności

1.  Wszystkie ceny Usług widniejące w Sklepie są cenami końcowymi brutto (podatek VAT wliczony w cenę).

2. Sprzedawca nie dolicza Klientowi żadnych opłat za skorzystanie z dostępnych w Sklepie metod płatności: standardowy przelew bankowy lub płatności on-line PayU i Tpay.

3. Faktury wysyłane będą na życzenie klienta w formie elektronicznej na wskazany adres e-mail po przesłaniu informacji z danymi do faktury.

§ 5. Ochrona danych osobowych

1. 7. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Sprzedawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w Polityce Prywatności .Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Sprzedawca ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania.

1. Wszelkie kwestie związane z ochroną danych osobowych Klienta oraz zastosowaniem plików cookies w witrynie internetowej Sprzedawcy reguluje aktualna Polityka Prywatności Sprzedawcy, dostępna pod adresem: https://oxfordlc.pl/polityka-prywatnosci

2. Dane mogą zostać udostępnione innym administratorom danych osobowych jedynie w celu wykonania umowy, m.in. do: PayU S.A., ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań, jeśli Klient wnosząc opłatę za swoje zamówienie w Sklepie zdecydował się na skorzystanie z szybkich płatności on-line zamiast wykonać zwykły przelew bankowy.

§ 4. Postanowienia końcowe

1.Sprzedawca  zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu.

2.Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Oxford Language  Centre i od tego dnia będzie miał zastosowanie do umów na sprzedaż Usług  zawieranych drogą elektroniczną  . Data ostatniej aktualizacji Regulaminu: 06.02.2024

3 . W przypadku sporów związanych z Regulaminem oraz do umów  zawartych  na jego podstawie  mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w tym przepisy Kodeksu Cywilnego oraz odpowiednich ustaw.

4.  Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi umowami, w tym o dostarczenie treści cyfrowych na drodze postępowania mediacyjnego.

5.  Rozpatrywanie reklamacji  odbywa się w terminie 10 dni . Reklamację należy wysłać na adres gdansk@oxford.edu.pl

6.  Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:
a) . zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy,
b) . zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą,
7. skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
8.  Szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl.
9. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

10. Niezależnie od powyższego  spory prawne powstałe między  Sprzedawcą  a Klientem, innym niż Konsument, będą rozstrzygane przez właściwy rzeczowo sąd w Gdańsku. Ewentualne spory prawne powstałe między  Sprzedawcą a Konsumentem będą rozstrzygane według właściwości ogólnej wynikającej z odpowiednich przepisów prawa.

Używamy plików cookies, aby ułatwić korzystanie z naszej strony. Jeżeli nie chcesz, aby były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia przeglądarki.