Test i zgłoszenie - OXFORD
OXFORD
strefa kursanta
 zaloguj się
strona główna > test i zgłoszenie

Test i zgłoszenie

sprawdź! Rozwiąż test i zgłoś się do nas

Please mark your answers in the correct box as in the example:

example:
Sentence: I ...... a student.

a) am
b) are
c) be
d) is

1. John is English. ...... an English boy.

2. This is a pen. Those ...... books

3. I`m English. ...... French?

4. I speak English. She ...... Japanese.

5. What ......? I`m a student.

6. I`m sorry, I ...... understand.

7. ...... you like a cup of tea? Yes, please.

8. Where..........now?

9. That isn`t your coat. It`s ...... coat.

10. Take your coat. It ...... rain.

11. No, I don`t want ...... tomatoes.

12. Where ...... yesterday? I was at home.

13. Why not go to the National Gallery? I ...... there yesterday.

14. Where ...... yesterday? I didn`t go anywhere.

15. You ...... work hard to pass the examination.

16. My French is very good. I speak French ......

17. I ...... to Russia.

18. Richard ...... the tickets.

19. Don't go out. It ...... rain.

20. Richard ...... to a girl when I saw him.

21. My sister ...... for my birthday.

22. The man ...... came yesterday is very rich.

23. John is good at football, but Richard is ......

24. John ...... since he left school

25. `Please be quiet.` He told me ......

26. `I'm a student.` `He told me that ...... a student.`

27. Susan will come to tea if you ...... her.

28. I'm not as clever as you. You are ...... I am.

29. When I was a child, I ...... a lot of a sweets.

30. ` ...... Romeo and Juliet?` `Yes, I saw it on Wendesday.`

31. The house ...... last year.

32. Mary enjoys ...... in London.

33. I think you'd better ...... to the Doctor.

34. Tea will be ready when you ...... home.

35. If I were you, ...... that.

36. `Have you finished?` He asked me ......

37. They ...... so much, they went to sleep in the garden.

38. I like him. He makes me ......

39. Would you mind ...... me a cigarette, please?

40. What about ...... to the cinema tonight?

41. I ...... here for five years in November.

42. I wish I ...... a lot of money.

43. He's rather dirty. He ...... a bath before he came.

44. If you ...... gone to the party, you would have seen him.

45. `Where is Oxford Street?` She asked me where ......

46. The streets are wet. It ...... raining.

47. He's too old to paint the house himself, so he ......

48. I'd rather you ...... later. I'm busy now.

49. Supposing you ...... there again. What would you do?

50. `Can I phone you at 6.00?` `No, I ......`

Twoja wiadomość została wysłana

Wysłanie zgłoszenia oznacza akceptację regulaminu (zamieszczony poniżej).

wyślij test

REGULAMIN OXFORD LANGUAGE CENTRE

  • 1. Każdy słuchacz obowiązany jest do opłaty za kurs w wyznaczonym przezorganizatorów terminie.
  • 2. Do momentu rozpoczęcia zajęć istniejemożliwość rezygnacji z kursu.
  • 3. W przypadku nie odbycia sięzajęć z przyczyn leżących postronie organizatorów wyznaczony będziedodatkowy terminlub pieniądze będą podlegać zwrotowi.
  • 4. Zakwalifikowanie słuchaczy do grup następuje na podstawie testu irozmowy kwalifikacyjnej.
  • 5. Zajęcia odbywają się w systemiesemestralnym. Jedensemestr obejmuje 60 godzin lekcyjnych (30spotkań po dwiegodziny lekcyjne).
  • 6. Zajęcia prowadzone sąprzezwykwalifikowanych lektorów w oparciu o najnowsze metody i pomoce dydaktyczne.
  • 7. W przypadku nie zebrania dostatecznej ilości uczestników OXFORD LANGUAGE CENTRE zastrzega sobie prawo odwołania kursu lub podwyższenia opłaty za kurs.
  • 8. Na terenieOXFORD LANGUAGE CENTRE obowiązuje zakaz palenia tytoniu.
  • 9. Za rzeczy pozostawione na terenie ośrodka OXFORD LANGUAGE CENTRE nie odpowiada.
wyznacz trasę dojazdu